Germany

Restaurant “Macedonia”
Flensburg, Germany